شعری از ژاک پره ور : عشق من

گفتنی‌هادر
به01 بازار پرنده  ها رفتم
و برايت پرنده خريدم،
عشق من
به بازار گل ها
برايت گل خريدم ،
 عشق من
به بازار آهن فروش ها رفتم،
برايت زنجير خريدم،
زنجيرهايي سخت و محكم،
عشق من
پس، به بازار برده فروشان رفتم،
به دنبالت گشتم،
اما  نيافتمت ،
عشق من

ترجمه : ترانه وفایی

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.