درباره انتشارات او

Ou Publication

ما معروف نیستیم. ولی اهل تلاشیم و خواهان ارایهٔ حرفی برای شما. هنوز تعداد کتاب هایمان کم است. ولی آن ها را با هدف خاصی به چاپ رسانده ایم. انتشارات کوچکی هستیم که برای مخاطبمان “بزرگی ” می خواهیم. او را به بزرگ تر اندیشیدن دعوت می کنیم. ولی از او “بزرگواری” می آموزیم.
می دانیم که همراهانمان از روز نخست، مشوقمان بوده اند در این راه.

تالیف
0 +
ادبیات
فلسفه
آموزش
ترجمه
0 +
کوچکترها
بزرگترها
9 تا 99 ساله‌ها

مطالب وبلاگ

اینستاگرام انتشارات او

ما هر جا که باشیم فقط یک هدف داریم: در کنار هم بزرگتر بیندیشیم.