خیال: شعری از ژرار دو نروال با ترجمه دکتر ترانه وفایی

خيال نغمه اى را مبادله نمى كنم با همه آهنگ هاى روسينى و  موزار و وِبرْ نغمه ايى قديمي و درمانده و منحوس كه تنها براي من جذبه هاى رازگون دارد آخر هر بار كه براى شنيدنش مى آيم روحم دويست سال كم سن تر مى شود : دوران لويى سيزدهم. تصورم بر گستردگى تپه […]