نوح دوران خود باشیم . یادداشتی از ترانه وفایی در روزنامه ایران

نوح دوران خود باشیم . یادداشتی از ترانه وفایی در روزنامه ایران

ترانه وفایی ‌ناشر، نویسنده و مترجم   این روزها می‌گذرند. اما، این روزگار زمان حال و‌گذشته ندارد. این‌ها روزهایی هستند که همیشه در تاریخ زندگی بشر می‌مانند و تاریخ را به قبل و‌ بعد از این بحران تقسیم می‌کنند. در این روزها ما همه به این زندگی و بحران دچاریم وتاریخ را رقم می‌زنیم.  در […]