برچسب: واگنر

  • سالمرگ پل سزان از مهمترین نقاشان مدرن فرانسه

    سالمرگ پل سزان از مهمترین نقاشان مدرن فرانسه

    پل سزان ( Paul Cézanne ) نقاش بزرگ فرانسوی در ۱۹ ژانویه ۱۸۳۹ در «اکسن پرووانس Aixe –en – province» واقع در جنوب فرانسه متولد گردید پدرش ثروتی اندوخته بود و به بانکداری اشتغال داشت و زندگیشان به آسودگی می گذشت. پل در مدرسه ی اکس که امیل زولا نیز در آنجا تحصیل می کرد، درس […]

  • زادروز فریدریش نیچه فیلسوف بزرگ و نویسنده کتاب چنین گفت زرتشت

    زادروز فریدریش نیچه فیلسوف بزرگ و نویسنده کتاب چنین گفت زرتشت

    فریدریش نیچه ( فریدریش ویلهلم نیچه – Friedrich Wilhelm Nietzsche ) در ۱۵ اکتبر سال ۱۸۴۴در روکن واقع در لایپزیک پروس به دنیا آمد. این روز مقارن بود با روز تولد فردریش ویلهلم چهارم که پادشاه وقت پروس بود. به یمن این مقارنت، پدر این کودک، که سالها معلم اعضای خاندان سلطنت بود، نام فرزند […]