برچسب: نمایشگاه ک

  • نمايشگاه كتاب :  شما با ما در انتشارات او

    نمايشگاه كتاب : شما با ما در انتشارات او

    شما بودید و “او” و بی شمار لحظهٔ خوب. مدید، با ما بودید، برایمان گفتید و از ما مطلبی برای شنیدن خواستید. ما هراس آن را داشتیم که مبادا با شرایطی که بسیار هموار هم نبود، به سراغمان نیایید. ولی لطف شما بی دریغ بود. از کوچک‌ترها سپاس که شرایط محیطی و خستگی را پذیرفتند […]