برچسب: مادر

  • زادروز ماکسیم گورکی

    زادروز ماکسیم گورکی

    ماکسیم گورکی (۲۸ مارس ۱۸۶۸ – ۱۸ ژوئن ۱۹۳۶)   درشهر«نیژنی نو و گورود» زاده شد که امروزه نام « گورکی  »دارد.درکودکی پدر و مادر را از دست داد و مدتی تحت سرپرستی پدر و مادر بزرگ خود قرار گرفت وو از آنها خاطره هائی فراموش نشدنی حفظ کرد که دربسیاری از آثارش منعکس شده است. […]