آیا می‌توان کتابی را از روی عنوانش قضاوت کرد؟

گفتنی‌هادر

چند بار کتابی را انتخاب کرده‌اید و عنوانش شما را مجاب به خریدنش کرد؟ یا از خریدن کتابی به خاطر عنوانش صرف‌نظر کرده‌اید؟ عنوان یک کتاب از اهمیت زیادی برخوردار است. عنوان یک کتاب به اندازه محتوای آن اهمیت دارد. اگر یک کتاب عنوان خوبی نداشته باشد خریداران از کنارش عبور و به آن بی‌توجهی […]