تقدیم

بشنویددر

اولين جلد كتاب”، نوشته ي ترانه وفايي سپيد”،   به گل هاي آفتاب گردان تقديم شده و به دست تعدادي از آن ها هم رسيده است…