زادروز ژول ورن

ژول ورن عزیز! بگذار برایت اعتراف کنم! شاید همه ما جدی ترین، هیجان انگیزترین و متفاوت ترین سفرهایمان را با تو کرده باشیم. وقتی کوچک بودیم و تنهایی اجازه نداشتیم تا آن طرفِ خیابان برویم، تو دست ما را گرفتی و  سوار بر قلمِ خیالِت تا کره ماه بردی! یادت هست؟! در 80 روز تمام […]