برچسب: دانیل دفو

  • رمان‌های معروف تاریخ با مضمون بیماری‌های همه‌گیر – اورهان پاموک

    رمان‌های معروف تاریخ با مضمون بیماری‌های همه‌گیر – اورهان پاموک

    طی چهار سال گذشته، من درحالِ نگارشِ یک رمانِ تاریخی بوده‌ام که داستانِ آن مربوط به سالِ ۱۹۰۱ و سومین همه‌گیریِ بزرگِ طاعون است؛ این طاعونْ میلیون‌ها نفر را در آسیا کُشت ولی [درمقایسه با آسیا،] در اروپا چندان کشته‌ای برجا نگذاشت. طی دو ماهِ گذشته، دوستان و خانواده و ویراستاران و ژورنالیست‌هایی که با […]