برچسب: خاطره

  • با صدای ترانه وفایی

    با صدای ترانه وفایی

    می توانید بخش هایی از کتاب های انتشارات او ، نوشته های منتشر نشده ، بخش هایی از کتاب های منتخب و حتی خاطرات ترانه وفایی را با صدای ایشان و در دو بخش فارسی و فرانسه بشنوید :                                    […]