برچسب: جنسیت

  • زن و مرد آگاهی می آفریند. مقاله ای از ترانه وفایی

    زن و مرد آگاهی می آفریند. مقاله ای از ترانه وفایی

    دیشب فیلمی از شرایط بد برخی زنان در ایران دیدم. مستند نبود اما ریشه اش سندیت داشت. در این جا نمی خواهم فیلم را  نقد کنم. تشخیص این‌که این فیلم ها که به اسم درد اجتماع ساخته می شوند، چقدر «فقط» به حالات خاص پرداخته اند یا نه با خود ماست. چون می دانید که […]