برچسب: برنامه ریزی

  • کارگاه – استفاده از زمان و هدر دادنش

    کارگاه – استفاده از زمان و هدر دادنش

    – کتاب را بردارید و فهرستش را یکی از شما با صدای بلند بخواند. یعنی اول فهرست را بچشید! – از اول کتاب یک فصل  بخوانید. یکی از شما با موافقت همه. -کسی که خوانده ، از دیگران بپرسد آیا متوجه نکته ی جا لبی شده اند؟ اگر بله، مطرح کنند اگر نه، همگی با […]