من همانی هستم که فکر می کنم
لوئیز ال هی
مترجم: مریم رزاقی

من همانی هستم كه فكر می كنم

مطالعه بیشتر
نمونه خوانی - فلسفه را بچشیم : عادی بودن و عادی نبودن