فلسفه را بچشیم - عادی بودن و عادی نبودن
میشل پوئش - بریژیت لابه
مترجم: ترانه وفایی

فلسفه را بچشیم : عادی بودن و عادی نبودن

مطالعه بیشتر
کتاب های ترانه وفایی در کتابخانه ملی ایران