فلسفه را بچشیم - عادی بودن و عادی نبودن
میشل پوئش - بریژیت لابه
مترجم: ترانه وفایی

فلسفه را بچشیم : عادی بودن و عادی نبودن

مطالعه بیشتر
نوح دوران خود باشیم . یادداشتی از ترانه وفایی در روزنامه ایران