فلسفه را بچشیم - خشونت و عدم خشونت
میشل پوئش - بریژیت لابه مترجم ترانه وفایی
مترجم ترانه وفایی

فلسفه را بچشیم : خشونت و عدم خشونت