ستارگان بخت ما مقصرند
جان گرین
مترجم: غزاله جعفرزاد

ستارگان بخت ما مقصرند