داستان های فلسفی جهان 2
میشل پیکمال
مترجم: ترانه وفایی

داستان های فلسفی جهان ۲