نان ابری در پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان

نان ابری پرواز تخیلی کودکانه است؛ بیان شیوه ای از زندگی است، همان طور که دوست داریم باشد؛ نوعی رهایی از واقعیت های کسل کننده و غیر قابل تحمل  دور و بر است. شلوغی و ترافیک سنگین زندگی شهری چیزی است که شخصیت های داستان نان ابری را به ستون آورده. تکه ابر کوچکی در […]