بخشی از کتاب فلسفه برای فرزندم

گفتنی‌هادر

+ بهتر است اول به داستانی که کانت به عنوان مثال تعریف کرده است گوش کنی. بچه ی ده ساله هم می تواند آن را بفهمد… به مردی از سوی شاهزاده دستور داده می شود که علیه یک بی گناه، شهادت دروغ بدهد. او آن بی گناه را نمی شناسد. هیچ ارتباط خاصی هم با […]