برچسب: عشق من

  • شعری از ژاک پره ور : عشق من

    شعری از ژاک پره ور : عشق من

    به بازار پرنده  ها رفتم و برايت پرنده خريدم، عشق من به بازار گل ها برايت گل خريدم ،  عشق من به بازار آهن فروش ها رفتم، برايت زنجير خريدم، زنجيرهايي سخت و محكم، عشق من پس، به بازار برده فروشان رفتم، به دنبالت گشتم، اما  نيافتمت ، عشق من ترجمه : ترانه وفایی اطلاعات […]