فلسفه را بچشیم - کلام و سکوت
میشل پوئش - بریژیت لابه
مترجم: ترانه وفایی

فلسفه را بچشیم : کلام و سکوت

مطالعه بیشتر
شناور بودن در مرز اسطوره و زندگی : نقدی بر آثار ترانه وفایی