آخرین گاوهای دنیا
عباس سلیمی آنگیل

آخرین گاوهای دنیا